Vietnamese (VN)English (UK)

Điều kiện dự thi K20

Ứng viên với các điều kiện sau đây được chấp nhận là ứng viên đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển sinh chính thức do chương trình VNP tổ chức hàng năm.

1. Ứng viên có bằng đại học chính quy hoặc không chính quy của các trường Đại học khối kinh tế hoặc các khoa Kinh tế của các trường Đại học ngoài khối kinh tế.

 

IMG 2896 web

 

2. Ứng viên có bằng chính quy ngoài khối kinh tế phải có chứng chỉ chuyển đổi hoặc hoàn thành các học phần chuyển đổi tương đương.

Các diện được công nhận hoàn thành chuyển đổi:

        + Hoặc đã qua khóa học chuyển đổi do khoa Sau Đại học các trường khối kinh tế tổ chức

        + Hoặc đã tham gia khóa học dự bị cao học do Chương trình Cao học Việt Nam – Hà Lan tổ chức gồm các môn học bổ sung kiến thức về Xác suất & Thống kê cơ bản | Toán kinh tế cơ bản | Kinh tế học (vi mô và vĩ mô) | và hai môn tự chọn khác.

Ưu tiên:

Các ứng viên nữ hoặc dân tộc thiểu số được cộng thêm 5% số điểm kiểm tra đã đạt được trong các môn kiểm tra đầu vào để xếp hạng xét tuyển chính thức.