Vietnamese (VN)English (UK)

Bảo vệ luận văn tốt nghiệp - 07/10/2016

Thân mời các anh chị quan tâm tham dự buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế Phát triển (MDE) của 2 học viên khóa 19, 20 tại Hội trường H.001 thứ 6 ngày 07/10/2016

1. Lê Thị Hoàng Anh - Class 19 (14:00 – 15:00)

Impact of financial development on economic growth. The case of low and middle-income countries from 1995 - 2014

2. Võ Công Danh – Class 20 (15:00 – 16:00)

Natural rubber trade in the world market: Does gravity model work at the sectoral level?