Vietnamese (VN)English (UK)

RỦI RO HỆ THỐNG MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN Ở AUSTRALIA: MỘT CÁI CHẾT LÂM SÀNG?

(Bản dịch tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế MDE)

Chương trình cao học Việt Nam- Hà Lan

 

By: NGUYEN CONG THANG - VNP 22

Academic Supervisor: Dr. VO HONG DUC

A short version thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of

MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS

 

TÓM TẮT

 

Dựa trên nguyên lý của học thuyết nổi tiếng Markowitz’s Modern Portfolio, mô hình định giá Sharpe-Lintner Capital Asset Pricing Model (CAPM) đã được đưa ra. Mô hình CAPM xác nhận rằng chỉ duy nhất rủi ro hệ thống- được kí hiệu là ß (beta), sẽ có thể trở thành vấn đề đáng lo ngại và nhà đầu tư nên lưu ý bù trừ rủi ro này. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng CAPM xuất hiện để hạ thấp sự đánh giá đối với lợi nhuận của tài sản có chỉ số beta thấp và đánh giá quá lố lợi nhuận của những tài sản có chỉ số beta cao. Cuộc tranh luận đi xa hơn khi FF3F được cân nhắc để đo lường doanh thu của tài sản. Một công trình nghiên cứu của Savor và Wilson đã kết luận rằng beta, hay còn được gọi là rủi ro hệ thống, vẫn còn tồn tại ở thị trường Mỹ. Nghiên cứu này được tiến hành để lấp đầy khoản trống đó trên thị trường Australia. Nói một cách tóm tắt, mặc dù beta, hay được gọi là rủi ro hệ thống, còn tồn tại ở thị trường Australia hay không còn phụ thuộc vào cách các báo cáo tài chính được thành lập và những sự kiện kinh tế vĩ mô được kiểm chứng. Những vấn để cơ bản này được biết đến chung quy là mảnh ghép trong việc học tập định giá tài sản và mô hình đa nhân tố chưa từng được chứng minh để đứng vững được tốt khi các thị trường/ thời điểm/ kĩ thuật khác nhau được kiểm chứng.

 

Key words:                Beta; Systematic Risk; Announcements; Australia.

JEL Classification:   G12; G14

Abbreviations: C4F - Cahart four-factor model; CAL - Capital allocation line; CAPM - Capital asset pricing model; DDM - Dividend-discount model; FF3F - Fama-French three-factor model; GICS - Global Industry Classification Standard; HML - High minus Low; MPT - Modern portfolio theory; SMB - Small minus Big.