Vietnamese (VN)English (UK)

ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ GIA NHẬP NGÂN HÀNG NGOÀI NƯỚC, ĐIỀU LỆ CỦA HIỆU QUẢ NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM.

(Bản dịch tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế MDE)

Chương trình cao học Việt Nam- Hà Lan

 

A short version thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of

Master of Arts in Development Economics

By: Luong Cong Hoang VNP 21

Supervisor: Pham Dinh Long

TÓM TẮT

Nghiên cứu này kiểm tra ảnh hưởng của ngân hàng nước ngoài đối với mức độ hiệu quả của ngân hàng nội địa theo những điều lệ ban đầu của chính phủ đối với ngân hàng tài chính. Chúng tôi cũng cho thấy hiệu quả của ngân hàng trong phạm vi kích cỡ ngân hàng và cấu trúc lãnh đạo. Có hai nguyên lý tiếp cận để truy cập mức độ hiệu quả của một ngân hàng bằng phương pháp phân tích dữ liệu bị che đậy (DEA) và phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên (SFA). Ở bài viết này, chúng tôi áp dụng phương pháp SFA được nghiên cứu bởi Berger et al. (2009), Ahn, Lee & Achmidt (2001) để xác định chi phí và lợi ích hiệu quả của ba nhóm bao gồm 100% vốn sở hữu nước ngoài, 4 ông lớn trong lĩnh vực ngân hàng, và những ngân hàng nội địa khác. Dựa vào mẫu thử thực nghiệm được thu thập từ nguồn dữ liệu BankScope từ Bureau van Dijk và FitchRatings, và những báo cáo hàng năm của 37 ngân hàng ở Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2015. Kết quả cho thấy những ngân hàng thuộc nhóm “4 ông lớn” dường như là hiệu quả nhất trong tất cả, trong khi ngân hàng với 100% vốn nước ngoài không hiệu quả cho lắm. Tuy nhiên, ngân hàng với 100% vốn nước ngoài có thể đạt được lợi nhuận của nền kinh tế theo quy mô trong khi “4 ông lớn” và các ngân hàng nội địa khác khó có thể tận dụng được lợi thế kinh tế theo quy mô. Tất cả các nhóm ngân hàng đều có thể đạt được phạm vi gia tăng phí tổn nhưng mức độ là khác nhau.

JEL Classification: F63, F65, G21

Key words: foreign banks entry; financial deregulation; bank efficiency; SFA;

Abbreviations: DEA        - Data envelope analysis; SFA - Stochastic Frontier Analysis; MLDV - Maximum likelihood dummy variable; CE - Cost efficiency; PE - Profit efficiency; TFE - True fix effect; TRE - True random effect; TE - Technical efficiency; AE - Allocative efficiency; EE - Economics efficiency.