Vietnamese (VN)English (UK)

ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC ĐỘ NHẠY CẢM NGÂN LƯU ĐỐI VỚI TÀI SẢN TIỀN MẶT CHỦ DOANH NGHIỆP: BẰNG CHỨNG TỪ VIỆT NAM

Bản dịch tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế MDE)

Chương trình cao học Việt Nam- Hà Lan

 

A short version thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of

Master of Arts in Development Economics

By: Lê Khả Tú - VNP22

Supervisor: Ngô Minh Hải

TÓM TẮT

Tiền mặt hiện có từ lâu đã là một mối quan ngại khi học về chính sách tài chính của doanh nghiệp. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 đã ảnh hưởng đến nền nhiều kinh tế trên thế giới; cuộc khủng hoảng đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế vĩ mô Việt Nam. Trong bối cảnh đó, sử dụng tiền mặt hiệu quả là nhân tố then chốt ảnh hưởng đến sự thành công của doanh nghiệp. Để sử dụng ngân lưu của doanh nghiệp hiệu quả, hiểu biết về các yếu tố ảnh hưởng đến tiền mặt có sẵn của doanh nghiệp là một điều hết sức quan trọng. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là để tìm ra những chứng cứ thực nghiệm về sự ảnh hưởng của độ nhạy cảm ngân lưu đối với tài sản tiền mặt hiện có trên thế giới và tìm kiếm bằng chứng về điều này ở Việt Nam. Bằng cách sử dụng phương pháp hồi quy GMM4, FEM và REM, nghiên cứu tìm ra rằng độ nhạy cảm của ngân lưu có ảnh hưởng thực đối với tài sản tiền mặt của doanh nghiệp, ảnh hưởng lớn hơn đối với những doanh nghiệp có ngân lưu âm. Sự rang buộc tài chính cũng ảnh hưởng đến quan hệ giữa độ nhạy cảm ngân lưu và tài sản tiền mặt, nhưng vấn đề đại diện không cho thấy bất kì ảnh hưởng đặc trưng nào đối với mối quan hệ này.

JEL Classification: G32, G34

Keywords: cash flow sensitivity, cash holdings, financial constraint, agency problem, asymmetric