Vietnamese (VN)English (UK)

CHẤT LƯỢNG CƠ QUAN CÔNG CỘNG VÀ SỰ BIỂU DIỄN KINH TẾ QUỐC GIA, CẢI CÁCH QUẢN LÝ CÔNG CÓ THỂ GIẢI THÍCH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ HAY KHÔNG, TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM.

(Bản dịch tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế MDE)

Chương trình cao học Việt Nam- Hà Lan

 

A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of

MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS

By Hoàng Hồng Quân - Class 21

Academic Supervisor: Nguyễn Trọng Hoài

TÓM TẮT

Những nguồn của cạnh tranh tăng trưởng kinh tế có thể được phân loại gần chính xác thành các nhóm hoặc những cơ sở tương ứng. Một trong những nguyên nhân gần chính xác nhất được hiểu theo nghĩa rộng là kỳ hạn hợp pháp về mặt pháp lý. Để giải thích sự tăng trưởng kinh tế sử dụng yếu tố luật định ở mức độ cấp tỉnh của Việt Nam với kiểu dữ liệu cross-province, những chỉ số về chất lượng cơ quan dưới chương trình quản lý công đã được sử dụng. Những giá trị của quan sát bị mất được lấp đầy sử dụng kĩ thuật multiple imputation để hoàn thành bộ dữ liệu. Phân tích mối quan hệ giữa chất lượng cơ quan và mức độ khỏe mạnh của nền kinh tế cho thấy sự gia tăng tới vấn đề của mẫu không chắc chắn. Để giải quyết với mô hình Bayesian thuyết trung bình được sử dụng để giới hạn các biến với xác suất cao nhất của kết luận trong mô hình. Những đặc điểm bất biến theo thời gian của tỉnh, sự xuất hiện của biến độc lập bị che đậy và thời gian ngắn với những quan sát lớn dẫn tới việc sử dụng phương pháp GMM khác nhau. Kết quả cho thấy rằng một số chỉ số được chọn bởi BMA có sự ảnh hưởng đến GDP. Nói một cách khác, những biến bị loại trừ ra khỏi BMA cũng thể hiện ý nghĩa ảnh hưởng đến GDP.

JEL Classification: H11, H72, H83

Keywords: public administration reform, institutional quali0074y, economic growth, De jure, De facto, fundamental cause of growth, proximate cause of growth, comparative economic growth

Abbreviations: PAR-MP-public administration reform-Master program; MI-multiple imputation; BMA-Baysesian model averaging; MNAR- missing not at random; MAR=missing at random; MCAR-missing completely at random; GDP-gross domestic product; PIP-posterior of inclusion probability.