MỐI LIÊN HỆ GIỮA CHI TIÊU CỦA CHÍNH PHỦ VÀ MỨC ĐỘ HẠNH PHÚC: NHỮNG ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP.

In bài này

(Bản dịch tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế MDE)

Chương trình cao học Việt Nam- Hà Lan

 

A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of

MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS

By TUNG K. DAO –VNP 22 (Double Degree)

Academic Supervisor:

Dr. Elissaios Papyrakis

Dr. Pham Khanh Nam

TÓM TẮT

Mục tiêu của tài liệu nghiên cứu này là để điều tra mức độ quan trọng và đặc trưng của độ lớn chính phủ với sự hạnh phúc của xã hội. Tận dụng mẫu dữ liệu lớn dạng panel, bao gồm 183 quốc gia trong quá trình từ năm 1990 đến năm 2016, đối tượng của nghiên cứu đầu tiên là để tìm hiểu ảnh hưởng của chi tiêu chính phủ và mức độ hạnh phúc qua phân tích dạng panel cơ bản. Sau khi đã hiểu được tầm quan trọng và mức độ đặc trưng của tiêu dùng chính phủ, nghiên cứu này cố gắng xác định những ảnh hưởng gián tiếp của chi tiêu chính phủ đến mức độ hạnh phúc thông qua những kênh dẫn truyền bao gồm thu nhập, bất bình đẳng, chỉ số thất nghiệp, chỉ số lạm phát, sự phát triển kinh tế và phát triển xã hội. Nhằm mục đích đạt được mục tiêu nghiên cứu, tài liệu này áp dụng không chỉ phương pháp hồi quy dữ liệu dạng bảng, như là Pooled OLS, Fixed Effects, Random Effects Model, nhưng cũng bao gồm phân tích dữ liệu cắt ngang và chỉ ra rằng chi tiêu chính phủ chỉ ảnh hưởng đến mức độ hạnh phúc trong ngắn hạn, cùng lúc đó sự quan trọng và trực tiếp của các kênh dẫn truyền là khá lộn xộn.

SỰ THÍCH HỢP ĐẾN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

Nghiên cứu này được kì vọng sẽ đóng góp vào những tài liệu hiện có về sự tồn tại của mối liên kết giữa kích cỡ của chính phủ và mức độ hạnh phúc không chỉ ở trong thời gian dài hạn nhưng cũng trong ngắn hạn. Thêm vào đó, kết quả của nghiên cứu sẽ có thể cho thấy rõ sự ảnh hưởng của chi tiêu chính phủ đối với mức độ hạnh phúc, qua những cách trực tiếp và gián tiếp. Bên cạnh đó, khi biểu diễn phân tích trong mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và hạnh phúc, nghiên cứu này cung cấp những bằng chứng mạnh mẽ về những nguyên nhân dẫn đến hạnh phúc và sự quan trọng của những kênh dẫn truyền, thứ mà có thể hữu ích và hữu dụng cho những nghiên cứu phát triển xa hơn.

Keywords

Government expenditure, public spending, happiness, subjective well-being, transmission channels.