TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC KHOẢN VAY TỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ: TRƯỜNG HỢP CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM.

In bài này

(Bản dịch tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế MDE)

Chương trình cao học Việt Nam- Hà Lan

 

BY : BUI THI HONG CHINH - VNP 22

SUPERVISOR: Dr. NGUYEN THI THUY LINH

TÓM TẮT

Sau một thời kì phát triển và bị ảnh hưởng của khủng hoảng, nền kinh tế Việt Nam đã có sự suy giảm. Hàng trăm ngàn các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị phá sản và phải đóng cửa. Các khoản vay sẽ là một giải pháp để các doanh nghiệp mở rộng quy mô, tăng doanh thu bán ra và lợi nhuận, nhưng liệu nó có thể tạo ra việc làm, tăng thu nhập để góp phần gia tăng phúc lợi xã hội hay không? Để trả lời cho câu hỏi đó, tác giả sử dụng phương pháp PSM kết hợp với DD trên dữ liệu SME được đặt từ năm 2009 đến năm 2013 để có thể xác định chính xác hơn mức độ ảnh hưởng của các khoản vay.

Kết quả cho thấy rằng các khoản vay không có ảnh hưởng đến việc tăng thu nhập của người lao động, cũng như là tạo ra nhiều việc làm hơn. Thêm vào đó, các khoản vay từ những nguồn không chính thức với mức giá rẻ không giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động bởi vì trong một phạm vi nhỏ. Các khoản vay từ những nguồn chính thức trên quy mô rộng lớn hơn, nhưng với giá khá cao nên sẽ lấn át cả lợi nhuận. Hơn nữa, tác động của những khoản vay chính thức cũng làm cho cách doanh nghiệp cắt giảm lao động. Chủ đề nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những nhân tố khác như là xuất khẩu, loại hình sở hữu, quy mô, kĩ thuật, giấy chứng nhận doanh nghiệp cũng ảnh hưởng đến giá của lao động và số lượng nhân viên.

JEL classifications: D02, D21, D24, D25, G32, G34, G38

KEYWORDS: SMEs, loans to SMEs, the labour costs, the number of employees, treat, interact, the type of credit, PSM and DD.