Vietnamese (VN)English (UK)

Có khoảng cách thu nhập về giới tính trong các nhà máy có nhiều nữ quản lý? Bằng chứng từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 2007

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Tran Thi Hieu (VNP 20)

Academic Supervisor: Dr. Pham Dinh Long

 

TÓM TẮT

Mục tiêu bình đẳng giới trong thu nhập không chỉ là vấn đề quan trọng về nhân quyền mà còn là yêu cầu cơ bản cho sự phát triển công bằng và hiệu quả. Do đó, nghiên cứu về sự bất bình đẳng giới trong thu nhập có ý nghĩa quan trọng trong việc tiến tới bình đẳng trong xã hội và nâng cao hiệu quả của tăng trưởng kinh tế và xã hội. Trên thực tế, đã có nhiều nghiên cứu trước đây liên quan đến các vấn đề về sự khác biệt thu nhập về giới, đặc biệt là các yếu tố tác động đến việc giảm khoảng cách giới trong thu nhập. Kế thừa những nghiên cứu trước đây, luận văn này tiến hành tìm hiểu liệu khoảng cách về giới trong thu nhập có thấp hay không ở các tổ chức có nhiều quản lý nữ. Sử dụng số lượng mẫu 1043 nhân viên và 2492 doanh nghiệp đã được khảo sát tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong năm 2007, kết hợp với số liệu của chủ lao động và nhân viên và đặc trưng nghề nghiệp ở 345 công việc nhỏ (job-cells). Ngoài ra, mô hình OLS và OLS với mô hình fixed-effects cho công việc nhỏ (job-cells) được áp dụng để tìm hiểu ảnh hưởng đến sự khác biệt trong thu nhập giữa nam và nữ khi nữ quản lý. Các biến giải thích khác nhau cho các đặc tính của công nhân và nhà máy được sử dụng làm các biến kiểm soát. Kết quả cho thấy có một mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa tỷ lệ phân chia quản lý của nữ giới và khoảng cách về lương của phụ nữ, còn giáo dục cũng có ảnh hưởng đáng kể về mặt thống kê và tác động mạnh đối với tiền công của người lao động.

Từ khóa: Khoảng cách thu nhập về giới tính (Gender pay gap), dữ liệu kết hợp giữa người lao động – chủ lao động (matched employee – employer data)

Read More:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.