Vietnamese (VN)English (UK)

Làm sao để giảm khai thác rừng ngập mặn ở đồng bằng Sông Cửu Long tại việt nam? Phương pháp Common Pool Resource Experiment

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Vu Quang Vinh (VNP 20)

Academic Supervisor: Dr. Truong Dang Thuy

 

TÓM TẮT

Sử dụng dữ liệu từ chuỗi thử tại sáu tỉnh được lựa chọn ở Tây Nam Việt Nam vào tháng 3 và tháng 4 năm 2015, luận án này nhằm phân tích tác động của các chính sách và chương trình rừng ngập mặn đối với hành vi khai thác rừng ngập mặn. Sử dụng common pool resource experiment nhằm kiểm tra hành vi của người dân trong việc đưa ra quyết định. Để kiểm soát sự không đồng nhất của các cá nhân, bài luận dùng phương pháp cân nhắc hành vi trong quá khứ (past behavior proposed) do Frey và Meier đề xuất (2004). Có bằng chứng khẳng định rằng mọi người sẽ nhanh chóng thay đổi hành vi của họ nếu có sự khác biệt về lợi nhuận, tuy nhiên, chính quyền địa phương phải kiểm soát được yếu tố ảnh hưởng bất ngờ trong việc sử dụng phần thưởng tài chính. Thêm vào đó, chính phủ nên kết hợp nhiều biện pháp để thành công hơn trong việc khuyến khích người dân bảo vệ rừng ngập mặn.

Từ khóa: Rừng ngập mặn (mangrove forest), nguồn tài nguyên chung (common pool resource), lý thuyết trò chơi (game theory), thực nghiệm (experiment).

Từ viết tắt: ASEAN - Association of Southeast Asian Nations; CICES - The Common International Classification of Ecosystem Services; CPR - Common Pool Resource; FAO - Agriculture Organization of the United Nations; GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit; ICZN - Integrated Coastal Zone Management; ICZN/CCCEP - Integrated Coastal Zone Management/ Climate Change and Coastal Ecosystems in Mekong Delta Vietnam Program; MARD - Ministry of Agriculture and Rural Development; MONRE - Ministry of Natural Resources and Environment; OLS - Ordinary Least Square; PES - Payments for Environmental Services; UNCED - The United Nations Conference on Environment and Development; WCED - World Council of Environmental and Development.

Read More:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.