Tiêu thụ năng lượng không tái tạo, năng lượng tái tạo và hiệu quả kinh tế trong các nước OECD: tiếp cận hàm Stochastic Distance

In bài này

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Nguyen Thi Ngan Thao (VNP 20)

Academic Supervisor: Dr. Le Van Chon

 

TÓM TẮT

Nghị định Kyoto mục đích làm giảm khí thải nhà kính để giảm thiểu hậu quả xấu của sự ấm lên toàn cầu và khí hậu thay đổi, nguyên nhân chủ yếu là do sử dụng năng lượng hóa thạch, việc này gây áp lực đối với các nước phát triển, bao gồm các quốc gia trong Tổ chức hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), chiếm tỷ trọng lớn tổng năng lượng tiêu thụ trên thế giới. Điều này đã dẫn tới thời gian gần đây việc chuyển từ năng lượng không thể tái tạo sang năng lượng tái tạo, và cũng thu hút nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực này. Dữ liệu bảng được lấy từ 34 quốc gia thuộc OECD từ 1990 đến 2012, bài viết ước lượng bằng phương pháp hàm stochastic distance với 4 yếu tố đầu vào (nguồn vốn, nhân lực, tiêu thụ năng lượng tái tạo và không thể tái tạo) và một yếu tố đầu ra (GDP) nhằm phân tích tác động của việc tiêu thụ năng lượng tái tạo và không thể tái tạo đến GDP, mối liên quan giữa hai nguồn năng lượng, và sự thay đổi hiệu quả của các nước OECD trong giai đoạn này. Hai nguồn năng lượng chứng minh rằng chúng hỗ trợ lẫn nhau và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Nói cách khác, hiệu quả kỹ thuật có giá trị cao cho thấy trung bình hoạt động của các nước OECD hiệu quả nhất trong cả nhóm, trong khi đo lường sự thay đổi năng suất cho thấy sự gia tăng năng suất là do sự dịch chuyển hướng ra của sản xuất biên.

Từ khóa: Năng lượng không thể tái tạo (nonrenewable energy), năng lượng tái tạo (renewable energy), thay đổi năng suất (productivity change), hàm khoảng cách (distance function)
Từ viết tắt: EC – Efficiency change; GDP – Gross domestic product; GHG – Greenhouse gas; K – Capital; L – Labor; NE – Nonrenewable energy; OECD – Organization for Economic Cooperation and Development; PC – Productivity change; RE – Renewable energy; TC – Technical change; TE – Technical efficiency

Read More:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.