Vietnamese (VN)English (UK)

Sự phát triển kinh tế tỉnh có ảnh hưởng đến di cư ở Việt Nam?

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Vo Van Hung (VNP 20)

Academic Supervisor: Dr. Pham Khanh Nam

 

TÓM TẮT

Bài báo này điều tra tác động của sự phát triển kinh tế tỉnh đối với di cư trong nước ở Việt Nam dựa trên mối quan hệ phức tạp giữa di cư và phát triển kinh tế. Bài nghiên cứu xem xét sâu hơn về các yếu tố tác động có thể dẫn đến quyết định di cư của con người vượt quá những khó khăn tại các điểm đến mới. Dữ liệu bảng thống kê về luồng di cư từ cơ sở dữ liệu của Tổng cục thống kê (GSO database) trong giai đoạn 2005-2013 và các số liệu thống kê quốc gia từ Niên giám thống kê về sự phát triển của tỉnh được sử dụng để phân tích tác động của phát triển kinh tế đối với di cư. Các kết quả định lượng của mô hình phương trình cấu trúc (Structural Equation Modeling - SEM) và các phương pháp bảng chung cho thấy rằng các tỉnh có kinh tế phát triển cao có độ hấp dẫn nhập cư cao hơn.

Từ khóa: Di cư (Migration), kinh tế phát triển (economic development), Việt Nam (Vietnam), dân cư (population), các khu vực quê hương (origin areas), điểm đến (destination areas), người làm công (employment), công việc (jobs).

Từ viết tắt: PGDP - Provincial Gross Domestic Product; PCI - Provincial Competiveness Index; GSO - General Statistics Office of Vietnam; SEM - Structural Equation Modeling; FEM - Fixed Effect Model; REM - Random Effect Model; OLS - Ordinary Least Squares; VIF - Variance Inflation Factor; HCMC - Ho Chi Minh City; VND - Vietnam Dong (Vietnamese Currency).

Read More:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.