Vietnamese (VN)English (UK)

Giá trị của dịch vụ giải trí bởi hệ sinh thái rừng ngập mặn trong khu bảo tồn Thạnh Phú

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Nguyen Thi Dieu Thuy (VNP 19)

Academic Supervisor: Dr. Pham Khanh Nam

 

TÓM TẮT

Bài nghiên cứu này là một phần của dự án đánh giá giá trị dịch vụ môi trường của rừng ngập mặn tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, khu vực phía nam Việt Nam nhằm hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách trong chương trình Cung cấp các dịch vụ môi trường rừng (Payment for Forest Environmental Services – PFES). Bài nghiên cứu giúp đưa ra phương pháp đánh giá giá trị ngẫu nhiên (Contingent Valuation Method) theo mô hình lựa chọn double-bounded (double bounded dichotomous choice model) để tính giá trị giải trí của rừng thông qua các hoạt động du lịch sinh thái. Kết quả cho thấy sự sẵn lòng trả (Willing to Pay – WTP) bị ảnh hưởng bởi thu nhập và suy nghĩ cá nhân trước tình hình môi trường Việt Nam đã được giải quyết đúng mức. Mức trung bình WTP được tính bằng phương pháp tham số (parametric) và phi tham số (nonparametric) lần lượt là US $15.62 and US $12.61, tổng sản lượng WTP ở mức US $2,656,204 thấp hơn mức biên US $2,146,273.

Từ khóa: Dịch vụ du lịch sinh thái (Ecosystem service), dịch vụ giải trí (recreational service), rừng ngập mặn (mangroves), phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (contingent valuation method)

Từ viết tắt: Contingent Valuation Method (CVM), Willingness to pay (WTP), Payment for Forest Environmental Services (PFES)

Read More:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.