Vietnamese (VN)English (UK)

Yếu tố dân số và tăng trưởng kinh tế: tác động hai chiều ở Đông Nam Á

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Vo Tan Thanh Diep (VNP 20)

Academic Supervisor: Prof.Dr. Nguyen Trong Hoai

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu này đã đưa ra những bằng chứng mới cho thấy ý nghĩa cho rằng sự khác biệt về nhân tố nhân khẩu học là một yếu tố quan trọng quyết định sự tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người. Sử dụng số liệu hàng năm của bảng điều tra từ năm 1990 đến năm 2013 ở cấp quốc gia ở Đông Nam Á, nghiên cứu này được tiến hành để phân tích các lĩnh vực chính sau đây. Thứ nhất, xác định tác động của một số nhân tố nhân khẩu học đối với tăng trưởng kinh tế. Thứ hai, việc giải thích quan hệ hai chiều giữa: (i) tăng dân số và tăng trưởng kinh tế; và (ii) tuổi thọ và tăng trưởng kinh tế. Hơn nữa, bài luận áp dụng hai kỹ thuật kinh tế lượng mới, ước lượng Driscoll và Kraay, và mô hình phương trình cấu trúc (structural equation). Hơn nữa, bài nghiên cứu này chú ý đến những đóng góp quan trọng sau đây, bao gồm: (i) đặc điểm của các khía cạnh nhân tố nhân khẩu học đối với tăng trưởng kinh tế được phân tích trong bối cảnh mới (Đông Nam Á) và (ii) giá trị phân tích hai chiều được công nhận vì nó là một trong những phương pháp đầu tiên được sử dụng trong các bài nghiên cứu gần đây khẳng định sự ảnh hưởng ngược chiều của tăng trưởng kinh tế đối với sự tăng dân số và tuổi thọ cùng một lúc.

Từ khóa: Chuyển tiếp dân số (Demographic transition), tăng trưởng kinh tế (economic growth), tăng trưởng dân số (population growth), tuổi thọ (life expectancy), cấu trúc tuổi (age structure), Đông Nam Á (Southeast Asia), Dữ liệu bảng (Panel data), mô hình phương trình cấu trúc (SEM).

Từ viết tắt: SEM- Structural Equation Model

Read More:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.