Sự ảnh hưởng của giáo dục mẫu giáo đối với phát triển nhận thức trẻ em: bằng chứng từ Việt Nam

In bài này

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Trieu Van Viet (VNP 19)

Academic Supervisor: Dr. Nguyen Huu Dung

 

TÓM TẮT

Trong vài thập kỷ qua, nhiều nghiên cứu đã ghi nhận sự liên quan giữa sự hiện diện của giáo dục mầm non và khả năng nhận thức của trẻ. Luận án này nhằm mục đích xem xét giữa việc đi học mầm non và kỹ năng nhận thức có mối quan hệ tích cực như trong các nghiên cứu trước đây ở Việt Nam hay không. Luận án đã sử dụng hai vòng đầu tiên của dữ liệu theo chiều dọc từ dữ liệu Young Lives study ở Việt Nam. Mẫu này là "nhóm trẻ hơn" của khoảng 2000 trẻ em sinh năm 2001 đến năm 2002. Bài áp dụng các phương pháp ước tính OLS và biến công cụ (instrument variables - IV) để kiểm tra mối liên hệ giữa thời gian đi học và nhận thức của trẻ 5 năm (đo bằng bài kiểm tra từ vựng hình ảnh Peabody (PPVT) và bài kiểm tra đánh giá sự phát triển nhận thức (CDA)). Từ bằng chứng của bài nghiên cứu, mối quan hệ tích cực và có ý nghĩa thống kê giữa việc đi học mẫu giáo và phát triển nhận thức của trẻ em đã được phát hiện ở trẻ em Việt Nam 5 tuổi. Do đó, chính phủ nên đầu tư nhiều hơn cho phát triển trẻ thơ, đặc biệt là trẻ em nông thôn, người nghèo và dân tộc thiểu số để nâng cao khả năng nhận thức của trẻ em trước khi bước vào tiểu học.

Từ khóa: Giáo dục tuổi ấu thơ (Early childhood education), Học mẫu giáo (Preschool attendance), Phát triển nhận thức (Cognitive development).

Từ viết tắt: ADB - Asia Development Bank; CDA - The quantitative of Cognitive Development Assessment test; ECE - Early Childhood Education; HAZ- Height-for-age zscore; IV - Instrument Variables; MOET-Ministry of Education and Training; PPVTPeabody Picture Vocabulary Test ; OLS - Ordinary Least Squares; SES – Socioeconomic Status; UNESCO- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; UNICEF-United Nations International Children's Emergency Fund.

Read More:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.