Vietnamese (VN)English (UK)

Hệ sinh thái rừng ngập mặn đóng góp bao nhiêu vào nuôi trồng thủy sản – nghiên cứu thực nghiệm tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Tran Phu Hoa (VNP 19)

Academic Supervisor: Dr. Pham Khanh Nam

 

TÓM TẮT

Khai thác rừng ngập mặn là một vấn đề nghiêm trọng ở các nước đang phát triển trong những năm gần đây. Mở rộng hệ sinh thái được cho là nguyên nhân hàng đầu khiến rừng ngập mặn dần bị biến mất. Với việc áp dụng hàm sản xuất (production function), bài nghiên cứu đã không thành công khi đào sâu các vấn đề đóng góp cho hệ sinh thái rừng ngập mặn, đặc biệt là khu vực đồng bằng Mekong ở Việt Nam. Kết quả chỉ ra rừng ngập mặn và hệ sinh thái có mối quan hệ phi tuyến tính. Tóm lại, rừng ngập mặn có thể giúp nông dân giảm được chi phí sản xuất. Hơn nữa, hệ số giảm cũng được giảm vì tăng thêm mật độ diện tích rừng ngập mặn.

Từ khóa: Rừng ngập mặn (mangrove), dịch vụ sinh thái (ecosystem services), giá trị môi trường (environmental valuation), nuôi trồng thủy sản (aquaculture).

Từ viết tắt: EPA - The United States Environmental Protection Agency; FAOs - Food and Agriculture Organization of the United Nations; IUCN - International Union for Conservation of Nature; GSO - General Statistics Office of Vietnam; MA - Millennium Ecosystem Assessment; OLS - Ordinary Least Squared regress; PFES - Payment for Forest Environmental Services; VND - Viet Nam Dong; WWF - World Wide Fund.

Read More:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.