Đánh giá tác động của ứng dụng nuôi trồng giống lúa lai ở Việt Nam

In bài này

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Luong Quoc Bao (VNP 19)

Academic Supervisor: Dr. Truong Dang Thuy

 

TÓM TẮT

Bài luận văn nghiên cứu sự ảnh hưởng của việc nuôi trồng giống lúa lai đối với phúc lợi hộ gia đình, đặc biệt là thu nhập ròng và tiêu dùng ở Việt Nam. Bài nghiên cứu này sử dụng phương pháp điểm xu hướng (propensity score matching – PSM) lấy từ dữ liệu VARHS trong năm 2012. Kết quả cho thấy việc trồng giống lúa lai không cải thiện lợi nhuận, nhưng làm tăng tiêu dùng của hộ gia đình. Bài nghiên cứu còn đề cập đến các yếu tố tác động đến xác suất nuôi trồng giống lúa lai. Các yếu tố có ý nghĩa trong việc hướng nông dân trồng giống lúa lai gồm tuổi tác của chủ hộ, trình độ học vấn, quy mô gia đình, diện tích đất, điều kiện tưới tiêu, nguồn gia súc sẵn có, mức hạn chế thông tin, sự tham quan của các cán bộ khuyến nông, và thuộc tính của khu vực. Từ những kết quả trên, bài luận đưa ra những góp ý về mặt chính sách như cải thiện việc nuôi trồng giống lúa lai ở Việt Nam.

Từ khóa: Giống lúa lai, ứng dụng công nghệ, phúc lợi, điểm xu hướng, Việt Nam.

Từ viết tắt: FAO - Food and Agriculture Organization; MARD - Ministry of Agricultural and Rural Development; IRRI - The International Rice Research Institute; GSO - General Statistic Office; IPSARD - Institute of Policy and Strategy of Agriculture and Rural Development; CIEM - Central Institute of Economic Management; GRiSP - Global Rice Science Partnership; VARHS - Viet Nam Access to Resources Household Survey; VND - Viet Nam Dong.

Read More:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.