Vietnamese (VN)English (UK)

Sự tác động của FDI và tăng trưởng kinh tế đối với lượng khí thải CO2: bằng chứng thực nghiệm ở Châu Á

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Do Dang Ngoc Giau (VNP 20)

Academic Supervisor: Dr. Pham Khanh Nam

 

TÓM TẮT

Bài luận văn phân tích tác động của dòng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) và sự tăng trưởng kinh tế đối với lượng khí thải CO2 ở các nước châu Á trong giai đoạn 1991-2013. Dưới sự tương quan giữa các biến, bài nghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích bảng và mô hình cấu trúc (SEM) nhằm kiểm định ảnh hưởng của FDI, tăng trưởng kinh tế đối với lượng khí thải CO2. Kết quả cho thấy dòng vốn FDI làm giảm lượng khí thải CO2 (cải thiện chất lượng môi trường) ngược lại với tăng trưởng kinh tế lại làm tăng lượng khí thải CO2. Hơn nữa, kết quả chỉ ra mối tương quan hai chiều giữa khí thải CO2 và dòng vốn FDI, khí thải CO2 và tăng trưởng kinh tế. Thêm vào đó, giữa tăng trưởng kinh tế và dòng vốn FDI tồn tại mối quan hệ một chiều.

Từ khóa: Đầu từ trực tiếp từ nước ngoài (FDI), tăng trưởng kinh tế, khí thải CO2, SEM, quốc gia châu Á.
Từ viết tắt: GDP - Gross Domestic Product; FDI - Foreign Direct Investment; CO2 -Carbon Dioxide; SEM - Structural Equation Modeling; FEM - Fixed Effects Model; REM - Random Effects Model; OLS - Ordinary Least Squares; PHH - Pollution Haven Hypothesis; EKC - Environment Kuznets

Read More:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.