Sự tác động của ứng dụng công nghệ đối với cấu trúc nhân lực và năng suất lao động: thực nghiệm tại các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam từ 2007 đến 2013

In bài này

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Nguyen Huong Nguyen (VNP 20)

Academic Supervisor: Prof.Dr. Nguyễn Trọng Hoài

 

TÓM TẮT

Bài luận nghiên cứu sự tác động trực tiếp của ứng dụng công nghệ đối với cấu trúc nhân lực và năng suất lao động ở các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam, dữ liệu bảng thu thập từ SMEs từ 2007 đến 2013. Kết quả cho thấy ứng dụng công nghệ vào sản xuất có ảnh hưởng tích cực đến cổ phần của các chuyên gia bao gồm kỹ sư, kỹ thuật viên, kế toán/kinh tế gia và các chuyên gia khác tại các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam. Tuy nhiên, ứng dụng máy móc và máy tính vận hành có thể làm giảm giá trị gia tăng của mỗi người lao động trong khi các thiết bị của các nhà máy khác dường như không có tác động. Bài luận còn phát hiện ra các doanh nghiệp có nhu cầu vốn lớn thuê nguồn lao động phi sản xuất nhưng cho năng suất cao.

Từ khóa: Ứng dụng công nghệ; cấu trúc nhân lực; năng suất lao động; doanh nghiệp sản xuất.

Từ viết tắt: ASEAN-Association of Southeast Asian Nations; NBER-The National Bureau of Economic Research; OECD-Organization for Economic Co-operation and Development; U.S-The United States; R&D-Research and Development; DANIDA-Danish International Development Agency; FDI-Foreign Direct Investment; SOEs-State-Owned Enterprises; GSO-General Statistics Office; CIEM-Central Institute for Economics Management; GDP-Gross Domestic Product; APO-Asian Productivity Organization; HIDS-Human Identification Solutions Conference; VRA-Vietnam Rubber Association; MIT-Ministry of Industry and Trade.

Read More:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.