Vietnamese (VN)English (UK)

Thoát khỏi tình trạng thất nghiệp: tác động của trợ cấp thất nghiệp và thu nhập gia đình

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Le Thi Cam Nhung (VNP 20)

Academic Supervisor: Dr. Pham Thi Bich Ngoc

 

TÓM TẮT

Bài luận văn này phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng có việc làm sau khi thất nghiệp của nhân lực Việt Nam, và thu thập từ bộ dữ liệu VHLSS. Bài phân tích gồm 1,156 mẫu quan sát bằng cách lọc những người thất nghiệp ở độ tuổi lao động trong năm 2010 để dự đoán tình hình cho năm 2012. Tập trung vào đặc trưng nhân khẩu học của mỗi người nhằm tìm ra lý do giúp người lao động tìm được việc làm khi những yếu tố vĩ mô được cho là không đổi. Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh các yếu tố như thu nhập gia đình, trợ cấp thất nghiệp, tiền chi phí cho bệnh nhân nội trú góp phần làm giảm số người tìm việc. Ngược lại, trình độ học vấn cao giúp cá nhân người lao động thoát khỏi tình trạng thất nghiệp.

Từ khóa: Người thất nghiệp, các yếu tố tìm việc, thu nhập, giáo dục, phí.

Từ viết tắt: GDP-Gross Domestic Product; VHLSS-Vietnam Household Living Standard Survey; Sd-Standard deviation; Coef.-Coefficient; NBS-National Bureau Statistics

Tham khảo thêm:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.