Vietnamese (VN)English (UK)

Năng lượng tiêu thụ và GDP thực trong ASEAN

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Duong Thien Chi (VNP 20)

Academic Supervisor: Dr. Nguyen Ngoc Thuy

 

TÓM TẮT

Bài nghiên cứu này nhằm khảo sát mối quan hệ giữa GDP thực và năng lượng tiêu thụ ở các nước ASEAN. Bài luận sử dụng dữ liệu bảng thu thập từ World bank từ năm 1974 đến 2014. Bài nghiên cứu ứng dụng kiểm định nghiệm đơn vị với dữ liệu bảng, kiểm tra đồng kết hợp dữ liệu bảng và phân tích nhân quả VECM Granger Causality. Kết quả cho thấy có mối quan hệ nhân quả lâu dài từ GDP thực sang năng lượng tiêu thụ và mối liên hệ nhân quả ngắn hạn từ GDP thực sang tiêu thụ năng lượng. Bên cạnh đó, năng lượng tiêu thụ, nhập khẩu, nguồn vốn, nhân lực tác động tích cực đến GDP thực và sự ảnh hưởng tiêu cực giữa lượng khí thải CO2 và xuất khẩu đến GDP thực trong các nước ASEAN.

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, năng lượng tiêu thụ, VECM, FMOLS.
Từ viết tắt: ASEAN: The Association of Southeast Asian Nations; ARDL: Autoregressive distributed lag; ADF: Augmented Dickey-Fuller; LLC: Levin at al.; FMOLS: Fully Modified Ordinary Least Square; WB: World Bank; VAR: Vector Autoregression; VECM: Vector Error Correction Model

Tham khảo thêm:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.