Mối liên hệ giữa thể chế, viện trợ từ nước ngoài và đầu tư trực tiếp từ nước ngoài

In bài này

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Le Minh Tue (VNP 20)

Academic Supervisor: Dr. Dinh Cong Khai

 

TÓM TẮT

Bài nghiên cứu xem xét mối tương quan giữa viện trợ nước ngoài và đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI), có thể bởi sự tác động lẫn nhau của vài yếu tố không rõ hoặc những vấn đề đồng thời. Bài viết áp dụng mô hình cân động lực tiếp cận hai chiều (dual-approach dynamics-balanced – DADB model), bài nghiên cứu chỉ ra rằng cả hai hoạt động viện trợ đa phương và song phương có thể làm tăng FDI, và hệ quả của nó thậm chí còn lớn hơn so với trước đây. Sự tác động của thể chế việc viện trợ đa phương có thể giải thích mối quan hệ này. Điều thú vị là, cho dù là thể chế dân chủ và tham nhũng được kiểm soát sẽ hút viện trợ từ nước ngoài, nhưng sự ổn định chính trị là điều quan trọng trong vấn đề giải ngân viện trợ.

Read More:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.