Vietnamese (VN)English (UK)

Tác động của kiều hối đối với cấu trúc chi tiêu hộ gia đình ở Việt Nam

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Le Thi Nhu An (VNP 19)

Academic Supervisor: Dr. Nguyen Ngoc Thuy

 

TÓM TẮT

Sử dụng dữ liệu VHLSS 2012, bài nghiên cứu này làm rõ mối quan hệ giữa kiều hối và 6 danh mục chi tiêu của hộ gia đình. Những danh mục này gồm thực phẩm, phi thực phẩm (xét ở đây là hàng hóa tiêu dùng), dịch vụ y tế, chi phí giáo dục, chi phí cơ sở vật chất nhà ở, hàng hóa lâu bền. Yếu tố giáo dục được dùng hồi quy Tobit để ước lượng, còn có phương pháp OLS và các phương pháp khác. Kết quả nhìn chung chỉ ra kiều hối có ảnh hưởng rõ ràng đến thực phẩm, nhà cửa, chi phí y tế và hàng hóa. Trong khi đó, tiêu dùng của hộ gia đình nhận tiền từ kiều bào không khác so với những hộ gia đình không nhận kiều hối.

Từ khóa: Kiều hối, chi phí, chi tiêu hộ gia đình.

Từ viết tắt: VHLSS - Viet Nam Households Living Standard Survey; VND - Viet Nam Dong; WB – World bank.

Read More:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.