Vietnamese (VN)English (UK)

Vai trò việc giáo dục người mẹ đối với sức khỏe trẻ em: bằng chứng tại Trung Quốc

Nguyen Thi Hong Cam

Academic Supervisor: Dr. Vo Tat Thang

 

TÓM TẮT

Chăm sóc sức khỏe trẻ em và vấn đề phân biệt giới tính là thách thức của chính phủ Trung Quốc trong quá trình đạt các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (Millennium Development Goals – MDGs). Bài nghiên cứu phân tích trình độ học vấn của người mẹ ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em trong bối cảnh tại Trung Quốc. Bài phân tích dựa vào bộ dữ liệu China Family Panel Studies (CFPS) bao gồm các thông tin thu thập từ 16,000 hộ gia đình và cá nhân trong 25 tỉnh thành ở Trung Quốc, trừ khu vực tự trị. Kết quả nghiên cứu cho thấy trình độ học vấn người mẹ có tác động mạnh đến sức khỏe trẻ em, còn cả phúc lợi hộ gia đình, giới tính và nơi sinh sống cũng có tác động đến sức khỏe của trẻ. Đây là bài đầu tiên trong các bài nghiên cứu về vấn đề này sử dụng phương pháp hồi quy phân vị (Quantile regression), các bài trước đa phần dùng phương pháp OLS hoặc fixed effect cho những nghiên cứu này. Hồi quy phân vị nhằm phân tích sự ảnh hưởng của trình độ học vấn người mẹ với tình trạng sức khỏe trẻ em khi xác định tình trạng sức khỏe trẻ em dựa vào phân vị chỉ số cơ thể.

Từ khóa: Sức khỏe trẻ em (Child health), học vấn người mẹ (maternal education), phúc lợi gia đình (household wealth), Chỉ số cơ thể (BMI), Trung Quốc (China).