Vietnamese (VN)English (UK)

Chi tiêu chính phủ và sự hạnh phúc: ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp

By Đào Kim Tùng, VNP 22

Nghiên cứu này xem xét sự quan trọng và ý nghĩa của chi tiêu chính phủ đối với sự hạnh phúc của người dân. Sử dụng mẫu dữ liệu bảng tương đối lớn, bao gồm 183 quốc gia trong khoảng thời gian từ 1990 đến 2016, mục đích của nghiên cứu này là, thứ nhất, nghiên cứu tác động trực tiếp của chi tiêu chính phủ đến sự hạnh phúc thông qua các phân tích dữ liệu bảng cơ bản. Sau khi đã hiểu được sự quan trọng và ý nghĩa của chi tiêu chính phủ, nghiên cứu này cố gắng xác định các ảnh hưởng gián tiếp của chi tiêu chính phủ lên sự hạnh phúc qua các kênh truyền dẫn, bao gồm thu nhập, bất bình đẳng, tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát, tăng trưởng kinh tế và chỉ số phát triển xã hội. Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu, bài này áp dụng không chỉ các phương pháp hồi quy dữ liệu bảng, như là Pooled OLS, Fixed Effects, Random Effects, mà còn cả phân tích dữ liệu chéo. Kết quả cho thấy chi tiêu chính phủ chỉ có tác động lên sự hạnh phúc trong ngắn hạn và mức độ quan trọng và hướng của các kênh truyền dẫn là không đồng nhất.