Vietnamese (VN)English (UK)

Tăng trưởng kinh tế cấp tỉnh nhìn từ góc độ cải cách hành chính, nghiên cứu trên 63 tỉnh/thành ở Việt Nam

By Hoàng Hồng Quân 

 

Các yếu tố thường được sử dụng trong phân tích tăng trưởng kinh tế được chia thành hai nhóm: nhóm các yếu tố có liên quan đến nguồn lực (fundamental hay còn gọi là De facto) và nhóm có liên quan đến cách thức phân bổ, sử dụng nguồn lực, mối quan hệ tương quan giữa các thực thể trong nền kinh tế (proximate hay còn gọi là De Jure). Bài nghiên cứu này cố gắng sử dụng nhóm thứ hai nêu trên để đánh giá các tác động thực/có thể có của nhóm này lên tăng trưởng kinh tế cấp tỉnh, nghiên cứu trên dữ liệu của 63 tỉnh thành ở Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là phương pháp phi chính thức, tức sử dụng các công cụ được phát triển bởi các nghiên cứu thực tiễn có sẵn, phương pháp này cho phép tính đến các biến số có bản chất là định thức cơ bản của tăng trưởng cũng như biến đại diện cho nhóm De jure. Kỹ thuật ước tính liên tục giá trị quan sát bị thiếu của các biến dựa trên các giá trị đã có để tìm giá trị bị thiếu sát nhất (multiple imputation) được sử dụng để xử lý các biến thiếu giá trị quan sát. Vấn đề về độ không chắc chắn của mô hình nghiên cứu cũng được nhận diện sử dụng phương pháp lựa chọn bình quân các mô hình theo lý thuyết Bayes để đo lường xác suất đưa vào mô hình của một hay một nhóm các biến trong nghiên cứu. các biến được chọn có xác suất cao theo phương pháp Bayesian được sử dụng để lập mô hình nghiên cứu tăng trưởng trong bài viết này. Dữ liệu thu thập của 63 tỉnh thành bao gồm 15 biến thuộc nhóm De jure, đại diên cho cải cách hành chính ở Việt Nam. Mô hình sai biệt dữ liệu bảng được áp dụng trong phân tích để giải quyết tình trạng đa cộng tuyến và bản chất nội sinh của dữ liệu.

Kết qủa phân tích chỉ ra rằng tăng trưởng kinh tế cấp tỉnh lấy cải cách hành chính làm nền tảng phân tích chọn các biến thuộc nhóm De facto thay vì nhóm De jure sẽ giải thích sát hơn các tác động lên tăng trưởng. Cụ thể, một mức tăng chi tiêu công cũng như mức GDP cao của thời kỳ trước sẽ làm tăng đáng kể GDP thời điểm nghiên cứu. Đối với tác động của thể chế lên tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tham nhũng cho thấy có tác động đáng kể lên tăng trưởng kinh tế thời kỳ nghiên cứu. Sử dụng các mô hình khác để kiểm tra tính nhất quán và độ vững của kết quả cho thấy mô hình đã chọn cũng như tìm thêm các tác động có thể có của các biến trong mô hình, kết quả cho thấy mô hình dữ liệu đã sử dụng là phù hợp nhất.