Vietnamese (VN)English (UK)

Cấu trúc sở hữu gia đình, rủi ro chiến lược và hiệu quả doanh nghiệp

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Nguyen Son Kien (VNP 20)

Academic Supervisor: Dr. Vo Hong Duc

 

TÓM TẮT

This study is conducted to consider the potential impact of the following two fundamental issues on firm’s performance: (i) family ownership, together with other corporate governance factors; and (ii) strategic risk. Collecting data from 289 listed companies in the Ho Chi Minh stock exchange in 2013, this study employs multivariate analysis to identify the effect of family ownership on firm’s performance whereas GSEM is utilized to investigate the possible linkage between strategic risk and the performance via both direct and indirect channels.

Findings from this study indicate that family ownership could negatively affect firm’s performance which results in a lower level of firms’ performance and a higher risk of bankruptcy. In addition, the relationship between the strategic risks and firm’s performance is presented in both direct and indirect channels. This also provide an empirical evidence to confirm the positive effect on firm’s performance from the experienced directors and foreign investors. In addition, this study also presents the issues of the insignificant values of some variables such as: (i) the board size, the duality, the diversity; and outside directors. These findings are somewhat consistent with the conclusions from published reports of the IFC; the State Securities Commission Vietnam (2006, 2010); and International Finance Corporation (2012), in relation to weak applications of the corporate governance standard in the Vietnam’s corporate environment. In addition, while there is a significant positive effects of capital expenditure, the effect is negative for impact of increasing more debt on firm’s performance.

Nghiên cứu này được tiến hành để xem xét tác động tiềm ẩn của hai vấn đề cơ bản sau đây đối với hoạt động của công ty: (i) cấu trúc sở hữu gia đình, cùng với các yếu tố quản trị doanh nghiệp khác; và (ii) rủi ro chiến lược. Dữ liệu được thu thập từ 289 công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh vào năm 2013, nghiên cứu này sử dụng phân tích đa biến để xác định hiệu quả của cấu trúc sở hữu gia đình đối với hoạt động của công ty trong khi GSEM được sử dụng để khảo sát mối liên hệ giữa nguy cơ chiến lược và hiệu quả thông qua các kênh trực tiếp và gián tiếp.

Các phát hiện từ nghiên cứu này cho thấy cấu trúc sở hữu gia đình có thể tác động tiêu cực đến hiệu suất hoạt động của công ty dẫn đến kết quả hoạt động của công ty thấp hơn và nguy cơ phá sản cao hơn. Ngoài ra, mối quan hệ giữa các rủi ro chiến lược và kết quả hoạt động của công ty được thể hiện ở cả hai kênh trực tiếp và gián tiếp. Đây cũng là bằng chứng thực nghiệm để khẳng định hiệu quả tích cực đối với hoạt động của công ty nhờ có ban lãnh đạo có kinh nghiệm và có đầu tư từ nước ngoài. Ngoài ra, nghiên cứu này cũng trình bày các vấn đề của các giá trị không đáng kể của một số biến như: (i) kích thước bảng, tính hai mặt, sự đa dạng; và các giám đốc bên ngoài. Những phát hiện này phần nào phù hợp với kết luận từ các báo cáo đã công bố của IFC; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (2006, 2010); và Tập đoàn Tài chính Quốc tế (2012), liên quan đến các ứng dụng yếu kém của tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp trong môi trường doanh nghiệp của Việt Nam. Ngoài ra, mặc dù có những tác động tích cực đáng kể của chi tiêu vốn, nhưng hiệu quả là tiêu cực vì tác động của việc tăng nợ đối với hoạt động của công ty.

Từ khóa:        Hình thức quản trị doanh nghiệp (Corporate governance framework); Cấu trúc sở hữu gia đình (Family ownership); CAPM; Rủi ro chiến lược (Strategic risks); Phân tích đa chiều (Multivariate analysis); GSEM; Mô hình Treatment effects (Treatment effects model); Doanh nghiệp niêm yết (Listed firms); Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City).

Từ viết tắt: CEO – Chief executive officer; VSIC - Vietnam standard industry codes; MANOVA – Multivariate analysis of variance; GSEM – generalized structural equation model; CAPM – capital asset pricing model.

Read More:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.