Vietnamese (VN)English (UK)

Mức biến động hệ thống ngân hàng và tăng trưởng kinh tế

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Tran Quoc Thanh (VNP 20)

Academic Supervisor: Prof.Dr. Vo Xuan Vinh

 

TÓM TẮT

Rất ít bài báo nghiên cứu đóng góp trong hệ thống ngân hàng. Không rõ liệu có thích hợp để giả định một bước ngoặt giống nhau trong sự biến động của ngành ngân hàng và mối quan hệ tăng trưởng được chia thành tiêu chí thu nhập và tiêu chí khu vực địa lý. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiếp tục điều tra mối quan hệ giữa sự biến động của ngân hàng và tăng trưởng kinh tế một cách chi tiết sau khi xem xét cẩn thận các nghiên cứu của Moshirian & Wu (2012); Lin & Huang (2012). Sử dụng kỹ thuật GMM cho dữ liệu bảng động để phân tích một nhóm chính và năm mẫu phụ. Đặc biệt, chúng tôi chú ý nhiều hơn đến các đặc tính của đất nước, như hiệu quả của lạm phát thấp và cao, các chỉ số Quản trị Toàn cầu (WGI) và các đặc điểm phát triển tài chính ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa sự biến động của ngân hàng và tăng trưởng kinh tế.

Mối tương quan cơ bản giữa tỷ lệ tăng trưởng GDP và biến động của ngân hàng cao hơn một chút ở các nhóm khu vực địa lý. Có mối liên hệ giữa sự biến động của ngành ngân hàng và tăng trưởng kinh tế ở tất cả 22 nền kinh tế, và trong năm mẫu phụ được chia thành các tiêu chí về thu nhập và tiêu chí khu vực địa lý, ngay cả khi sự hiện diện của thị trường vượt qua cả lợi nhuận, và mối quan hệ giữa sự biến động của ngân hàng và tăng trưởng kinh tế bị ảnh hưởng bởi đặc điểm của quốc gia và sự phát triển tài chính trong các trường hợp tương tác có ý nghĩa thống kê. Ngoại trừ Tiếng nói và Trách nhiệm giải trình (Voice và Accountability) không có tác động. Kết quả đã ủng hộ bằng chứng cho mối quan hệ giữa lợi nhuận của ngân hàng và tăng trưởng kinh tế.

Từ khóa: Mức biến động ngân hàng (banking volatility), đặc trưng quốc gia (country characteristics), đặc trưng kinh tế phát triển (financial development characteristics), tác động của lạm phát (effect of inflation).

Từ viết tắt: WGI - World Governnance Indicator; EMH - The Efficient market hypothesis; GDP - Gross Domestic Product; GNI - Gross National Income; GMM - The Generalized Method of Moments Estimation; GMM(DIF) - The Difference Generalized Method of Moments Estimation; GMM(SYS) - The system Generalized Method of Moments Estimation.

Read More:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.