Vietnamese (VN)English (UK)

Phân tích định lượng rủi ro: trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Nguyen Nam Khanh (VNP 18)

Academic Supervisor: Dr. Truong Dang Thuy

 

TÓM TẮT

Giá trị chịu rủi ro (Value at Risk - 1VaR) được sử dụng rộng rãi trong đo lường rủi ro. Nó được định nghĩa là tổn thất dự kiến ​​xấu nhất của một danh mục đầu tư trong một khoảng thời gian nhất định ở mức độ tin cậy nhất định. Mục tiêu của luận án là đánh giá hiệu quả của 16 mô hình VaR trong vấn đề dự đoán trước một ngày của VNINDEX và nhóm 8 chứng khoán ngân hàng bao gồm ACB, BVH, CTG, EIB, MBB, SHB, STB, VCB để tìm kiếm ra mô hình thích hợp nhất cho mỗi chỉ số chứng khoán. Ba mô hình biến động bắt buộc bao gồm cả các biến số lịch sử, chuẩn tắc và Student-t cũng như EWMA và hai mô hình biến động bao gồm GARCH, GJR - GARCH với ba phân phối lợi nhuận chuẩn, mô hình Student-t và Skewed Student's - t thực hiện ở mức ý nghĩa lần lượt là 5%, 2,5% và 1%. Mức độ vi phạm, kiểm định phạm vi không điều kiện Kupiec (Kupiec's unconditional coverage test), kiểm định tính độc lập và kiểm định phạm vi có điều kiện của Christoffersen (Christoffersen conditional coverage test) được sử dụng để kiểm tra lại tất cả các mô hình. Ngoài phân tích thống kê, cũng kết hợp cả phân tích đồ họa. Backtest chỉ ra rằng không có mô hình tốt nhất cho tất cả các trường hợp vì sự khác biệt đặc trưng của từng chỉ số chứng khoán. Ý nghĩa của luận án này là nên dùng mô hình dự báo VaR sau khi dùng phương pháp kiểm tra lại hiệu suất thường xuyên (backtesting frequently performance) của các mô hình khác nhau nhằm đảm bảo rằng hầu hết các mô hình phù hợp và chính xác nhất đều phù hợp với tình hình thị trường tài chính hiện tại.

Từ khóa: Giá trị rủi ro (Value at Risk), Lý thuyết các giá trị cực trị (Extreme Value Theory), quản lý rủi ro tài chính (financial risk management), mô hình động bắt buộc (conditional volatility model), backtesting, chỉ số chứng khoán (stock index).

Read More:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.