Vietnamese (VN)English (UK)

Mô hình định giá tài sản vốn: Beta và yếu tố khác

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Pham Ngoc Thach (VNP 20)

Academic Supervisor: Dr. Vo Hong Duc

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm mục đích làm rõ 3 mục tiêu. Thứ nhất, ước lượng equity beta, nhân tố đầu vào chính của mô hình CAPM, cần xác định một mức giá hợp lý cho tài sản của Chính phủ Việt Nam trong ngành công nghiệp tiện ích và các khoản đầu tư khác trong quá trình tư hữu hoá và cổ phần hoá. Thứ hai, khung rủi ro - lợi tức (Risk-Return framework) đầu tiên được xây dựng để gợi ý cho các nhà đầu tư đưa ra các quyết định đầu tư đa dạng danh mục ngành công nghiệp khác nhau ở Việt Nam. Thứ ba, là nỗ lực đầu tiên và sơ bộ, nghiên cứu này nhằm kiểm định và cung cấp một nhóm các yếu tố có thể được sử dụng để giải thích về lợi nhuận của chứng khoán tại Việt Nam. Những phát hiện tìm ra khá hấp dẫn. Thứ nhất, các doanh nghiệp tiện ích phải đối mặt với rủi ro tương đối thấp so với thị trường nói chung. Hơn nữa, có sự khác biệt về ước lượng chỉ số beta equity của 5 nước trong khối ASEAN bao gồm Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Malaysia và Philippines. Thứ hai, ngành xây dựng và bất động sản đứng hàng đầu về rủi ro (bởi vì có lợi nhuận kỳ vọng cao nhất) trong khi đó ngành công nghiệp có mức rủi ro thấp nhất là ngành công nghiệp thông tin và công nghệ. Thứ ba, nghiên cứu này cung cấp bằng chứng để xác nhận rằng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và sự thay đổi của nó là thông tin cho lợi nhuận cổ phiếu. Hơn nữa, mức độ doanh thu vốn và tỷ lệ chi phí tài chính cùng với sự thay đổi về vốn và sự thay đổi trong tỷ lệ chi phí tài chính gia tăng khả năng giải thích lợi nhuận trong quy mô mô hình định giá tài sản vốn (CAPM).

Từ khóa: Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), Mô hình đa nhân tố định giá tài sản (multi factor asset pricing models), tiện ích (utilities), ASEAN 5, hồi quy quantile (quantile regression), khung rủi ro – lợi tức (Risk-Return framework)

Read More:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.