Vietnamese (VN)English (UK)

Phần bù thanh khoản đối với lợi nhuận chứng khoán, trường hợp Việt Nam

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Tran Quang Duy (VNP 19)

Academic Supervisor: Dr. Pham Phu Quoc

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu về vai trò của thanh khoản nhằm giải thích cho lợi nhuận chứng khoán được nghiên cứu nhiều từ thị trường phát triển và cho ra kết luận lợi nhuận không rõ ràng về ảnh hưởng của biến giải thích. Từ sự thiếu sót trong các bài nghiên cứu trước, bài nghiên cứu thực nghiệm này phân tích ảnh hưởng của thanh khoản đến lợi nhuận chứng khoán ở thị trường chứng khoán Việt Nam, là thị trường cận biên. Trong bài nghiên cứu, tỷ lệ phi thanh khoản Turnover và Amihud được chọn làm hai đại diện cho tính thanh khoản. Năm yếu tố phần bù của Fama and French được dùng làm biến kiểm soát đại diện cho yếu tố lợi nhuận tích lũy. Tất cả yếu tố được xây dựng theo phương pháp thành lập danh mục đầu tư (portfolio formation) của Fama and French. Mẫu nghiên cứu bao gồm các doanh nghiệp phi tài chính có giao dịch chứng khoán ở Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2007-2013. Nghiên cứu cho thấy nhiều phát hiện đáng chú ý. Thứ nhất, thanh khoản tỷ lệ nghịch với lợi nhuận chứng khoán. Thứ hai, tất cả các yếu tố Fama and French đều có ảnh hưởng đến lợi nhuận thị trường. Thứ ba, kết quả thực nghiệm không hỗ trợ vai trò của yếu tố thu nhập tích lũy trong việc giải thích lợi nhuận chứng khoán ở Việt Nam.

Từ khóa: Yếu tố Fama and French (Fama and French factors), thước đo doanh thu (turnover measure), tỷ lệ phi thanh khoản Amihud (Amihud illiquidity ratio), lợi nhuận chứng khoán (stock returns), hồi quy Fama McBeth (Fama McBeth regression), công ty niêm yết (listed companies), SMB, HML, CMA, RMW.

Từ viết tắt: HOSE - Ho Chi Minh City Stock Exchange; NYSE - New York Stock Exchange; EMH - Efficient Market Hypothesis; MPT - Modern Portfolio Theory; CAPM - Capital Asset Pricing Model; SMB - Small minus Big; HML - High minus Low; CMA - Conservative minus Aggressive; RMW - Robust minus Weak; FF- Fama and French.

Read More:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.