Vietnamese (VN)English (UK)

Hiểu về hành vi của chính sách chi trả cổ tức ở các công ty niêm yết Việt Nam

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Dang Huu Loc (VNP 19)

Academic Supervisor: Dr. Vo Hong Duc

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm xem xét và làm rõ hành vi của chính sách chi trả cổ tức của các công ty niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2013. Để làm sáng tỏ vấn đề này, bài viết áp dụng 4 mô hình gồm: (i) Mô hình điều chỉnh từng phần (the partial adjustment model), (ii) Mô hình điều chỉnh từng phần dưới lý thuyết kỳ vọng thích nghi (the partial adjustment model under an adaptive expectations hypothesis), còn gọi là mô hình Waud, (iii) Mô hình điều chỉnh từng phần dưới lý thuyết kỳ vọng hợp lý (the partial adjustment model under a rational expectations hypothesis), và (iv) Mô hình xu thế thu nhập (the earnings trend model). Những phát hiện chính thu được từ nghiên cứu thực nghiệm này như sau. Thứ nhất, kết quả thực nghiệm cho thấy rằng các nhà quản lý quan tâm đến việc cắt giảm cổ tức hơn là tăng cổ tức. Thứ hai, các công ty niêm yết tại Việt Nam rất linh hoạt trong việc thay đổi chính sách cổ tức. Thứ ba, sự thiếu vắng của các tổ chức cổ đông trong các công ty sẽ làm giảm đáng kể mức trả cổ tức. Thứ tư, các kết quả cũng khẳng định lý thuyết kỳ vọng thích ứng (adaptive expectations hypothesis) là thích hợp hơn lý thuyết kỳ vọng hợp lý (rational expectations hypothesis) trong việc giải thích hành vi chia cổ tức ở các thị trường mới nổi, đặc biệt là Việt Nam, bất kể có hay không có tổ chức cơ cấu sở hữu của một công ty.

Từ khóa: Chính sách chi trả cổ tức (Dividend policy); Mô hình điều chỉnh từng phần (Partial adjustment model); Mô hình Waud (Waud model); Kỳ vọng hợp lý (Rational expectation); Mô hình xu thế thu nhập (Earning trend model).

Từ viết tắt: Model 1- The partial adjustment model, Model 2- The Partial adjustment model under an adaptive expectations hypothesis, Model 3- The partial adjustment model under a rational expectations hypothesis, Model 4- The earnings trend model.

Read More:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.