Vietnamese (VN)English (UK)

So sánh kiểm toán – dựa vào mô hình dự báo phá sản của Altman (1968), Ohlson (1980) and Zmijewski (1984) cho các công ty Việt Nam niêm yết trong giai đoạn 2008 - 2014

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Nguyen Thi Phuong Tram (VNP 20)

Academic Supervisor: Dr. Nguyen Thi Thuy Linh

 

TÓM TẮT

Mô hình dự báo phá sản được dựng trên mô hình gốc của Altman (1968), Ohlson (1980) và Zmijewski (1984) là sử dụng phân tích đa biến, logit và probit. Bài nghiên cứu tiến hành so sánh năng lực dự báo giữa các mô hình dựa vào dữ liệu từ các công ty Việt Nam được niêm yết trong giai đoạn 2008-2014. Dữ liệu công ty thu thập trên thị trường chứng khoán HOSE và HNX và xác định các yếu tố đặc trưng của khó khăn về tài chính ở các công ty kiểm toán và tỷ suất tài chính. Để so sánh năng lực dự báo của những mô hình trên trong một năm, hai năm và ba năm trước nguy cơ phá sản, áp dụng đường cong Receiver Operating Curves để phân tích sự khác biệt của độ chính xác. Tóm lại, mô hình Ohlson’s probit (1980) đã thể hiện chính xác nhất các công ty niêm yết Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu. Điều này mang ý nghĩa mô hình Ohlson’s là phương pháp dự báo tốt nhất cho việc phá sản của các công ty Việt Nam được niêm yết. Tuy nhiên, do tỷ lệ chính xác không ổn định và tần số lỗi loại I và II cao nhất, nên kết quả này nên được đặt vào bối cảnh cụ thể và xem xét thận trọng.

Từ khóa: Dự báo phá sản (Bankruptcy prediction); phân tích đa biến (multivariate discriminate analysis); logit model; probit model.

Từ viết tắt: MDA-Multivariate discriminateanalysis; OLS-Ordinary Least Squares; A-Altman; O-Ohlson; Z-Zmijewski; ROC-Receiver Operating Curves; AUROC-Area under the ROC curve; CRV-Credit Rating of Vietnam; GDP-Gross Domestic Product; GNP- Gross National Product; HOSE-Ho Chi Minh City Stock Exchange; HXN-Hanoi City Stock Exchange.

Read More:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.