Vietnamese (VN)English (UK)

Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến tỷ lệ hối lộ: bằng chứng từ các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Vu Thi Thuong (VNP 20)

Academic Supervisor: Dr. Le Van Chon

 

TÓM TẮT (bản dịch sang Tiếng Việt từ luận văn của học viên)

Sử dụng dữ liệu bảng điều tra từ thông tin khảo sát doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs Surveys) từ năm 2005 - 2013, bài nghiên cứu này khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ hối lộ và quy mô thanh toán hối lộ giữa các doanh nghiệp chính thức và phi chính thức ở Việt Nam. Do tính chất kiểm duyệt của dữ liệu về hối lộ và thiên vị trong chọn mẫu, bài luận này áp dụng quy trình hai bước Heckman (Heckman two - step procedure) do Heckman đề xuất (1979) để khắc phục những vấn đề này. Nghiên cứu này tìm thấy bằng chứng khẳng định xu hướng hối lộ cũng như sự khác biệt về số tiền hối lộ có tương quan thuận với mức độ tương tác với các quan chức chính phủ, khả năng chi trả của công ty và gánh nặng của các quy định mà các doanh nghiệp phải đối mặt. Trong bài luận này, sự tương tác với các quan chức nhà nước được xem xét trên loại tương tác khác nhau. Bên cạnh đó, nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng công ty không có giấy phép đăng ký kinh doanh chính thức có nhiều khả năng tránh chi phí không chính thức. Những kết quả này là chính xác khi các giá trị trễ của lợi nhuận được sử dụng làm biến công cụ cho lợi nhuận.

Từ khóa: Doanh nghiệp (firms), hối lộ (bribery), Việt Nam (Vietnam).

Từ viết tắt: CIEM - Central Institute for Economic Management; CPI - Corruption Perceptions Index; OLS - Ordinary Least Squares; PCI - Provincial Competitiveness Index; SMEs - Small and medium enterprises; TI - Transparency International; WB - The World Bank; UNDP - United Nations Development Programme.

Read More:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.