Tác động của cấu trúc vốn và cấu trúc quyền sở hữu đối với hiệu suất ngân hàng: bằng chứng tại Việt Nam

In bài này

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Nguyen Thi Viet Anh (VNP 20)

Academic Supervisor: Dr. Nguyen Thi Thuy Linh

 

TÓM TẮT

Mục đích bài nghiên cứu nhằm giải thích sự tác động của cấu trúc vốn và cấu trúc quyền sở hữu đối với hiệu suất ngân hàng Việt Nam. Bài nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp của 49 ngân hàng Việt Nam với 387 mẫu quan sát trong giai đoạn 2005-2014, áp dụng phương pháp Feasible General Least Square cũng như Discoll-Kraay Robust cho việc ước lượng chéo độc lập. Kết quả thực nghiệm chỉ ra cấu trúc vốn ảnh hưởng tích cực rõ rệt đến hiệu suất ngân hàng. Trong khi đó, cấu trúc quyền sở hữu có tác động tiêu cực đến lợi nhuận của ngân hàng (được ước lượng bằng tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản). Kết quả còn chỉ ra lợi nhuận của ngân hàng tư nhân cao hơn các ngân hàng thuộc sở hữu Nhà nước.

Từ khóa: Hiệu suất ngân hàng (Bank performance), Cấu trúc vốn (Capital structure), Cấu trúc quyền sở hữu (Ownership structure), Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (Net Interest Margin), Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (Returns on Assets), Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (Returns on Equity).

Từ viết tắt: DEA-Data Envelopment Analysis technique; FEM- Fixed Effects Model; Pooled OLS - Pooled Ordinary Least Squares; REM - Random Effects Model; ROA - Returns on Total Assets; ROE - Returns on Total Equity; FGLS - Feasible Generalized Least Square; XTSCC - Discoll-Kraay Robust for cross-sectional dependence

Read More:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.