Sự phát triển tài chính và hạn chế tài chính của các doanh nghiệp: nghiên cứu các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam

In bài này

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Vu Thi Khanh (VNP 19)

Academic Supervisor: Dr. Le Van Chon

 

TÓM TẮT

Sử dụng dữ liệu bảng điều tra từ Khảo sát Doanh nghiệp Việt Nam (VES) từ năm 2006-2012, luận án này nhằm phân tích mối quan hệ giữa sự phát triển tài chính và hạn chế tài chính của các doanh nghiệp ở Việt Nam. Cách tiếp cận phương trình Euler được áp dụng để kiểm định mô hình đầu tư của doanh nghiệp. Sự nhạy cảm về đầu tư đối với dòng tiền được sử dụng làm biến số để kiểm tra sự tồn tại của các hạn chế tài chính. Để kiểm soát nội sinh và không đồng nhất, bài nghiên cứu sử dụng ước lượng GMM được đề xuất đầu tiên bởi Arellano và Bond (1991). Có bằng chứng khẳng định rằng các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam gặp phải những hạn chế về tài chính và sự phát triển tài chính sẽ làm giảm đáng kể sự phụ thuộc của các doanh nghiệp vào các quỹ đầu tư. Ngoài ra, mặc dù các doanh nghiệp nhỏ hơn gặp nhiều hạn chế về tài chính nghiêm trọng nhưng những hạn chế đó sẽ được giảm nhẹ so với các doanh nghiệp lớn hơn có tài chính phát triển.

Từ khóa: Phát triển tài chính (Financial development), Hạn chế tài chính (Financing constraints), Đầu tư doanh nghiệp (Corporate Investment).

Từ viết tắt: DM (Demirguc-Kunt and Maksimovic),GDP(Gross domestic production) GSO (General statistics office of Vietnam), LLY(Liquid liabilities ratio),PCG (Private credit to GDP ratio, SMEs (Small and medium enterprises), SOEs (State-owned enterprises), SVG (Stock market total valued traded to GDP), VAR (Vector Autoregression), VES (The Vietnam Enterprise Survey)

Read More:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.