Vietnamese (VN)English (UK)

Sự ảnh hưởng của chính quyền đối với tăng trưởng kinh tế và thu nhập ở các nước Nam Á

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Phan Chanh Phong (VNP 19)

Academic Supervisor: Prof.Dr. Cao Hao Thi

 

TÓM TẮT

Gần đây vai trò của các tổ chức chính quyền đang thu hút nhiều nhà nghiên cứu và các chuyên gia, đã có nhiều cách tiếp cận kết quả đa dạng và đưa ra đề xuất khác nhau. Các bài nghiên cứu thường phân tích sự tác động trực tiếp của các tổ chức chính quyền đến sự tăng trưởng kinh tế; thêm vào đó, có một số bài nghiên cứu tập trung vào khu vực Nam Á và Việt Nam. Bài luận văn này sẽ phân tích cả hai sự ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của tổ chức chính quyền đối với tăng trưởng kinh tế và thu nhập trong bối cảnh là các nước Nam Á trong giai đoạn 2000-2013 bằng cách sử dụng 6 thước đo thể chế, thang đó này được phát triển bởi World Bank vào năm 2014. Mô hình ước lượng bằng phương pháp OLS, Fixed-effect và Random-effect. Kết quả cho thấy sự tác động trực tiếp của các tổ chức chính quyền không có ý nghĩa về mặt thống kê; tuy nhiên, các tổ chức lại có tác động trực tiếp rất lớn đến thu nhập và tác động gián tiếp đến sự tăng trưởng kinh tế thông qua luật thương mại. Hơn nữa, kết quả còn chỉ ra tham nhũng ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập ở các nước thu nhập thấp. Từ đó có thể đề ra chính sách phù hợp để kích thích tăng trưởng kinh tế và thu nhập ở các quốc gia Nam Á.

Từ khóa: Tổ chức chính quyền (Institutions), Tăng trưởng kinh tế (Economic Growth), Thu nhập (Income), OLS, Fixed Effect, Random Effect.

Từ viết tắt: AEC - Asean Economic Community; COC - Control of Corruption; FE - Fixed Effects; GE - Government Effectiveness; NIE - New Institutional Economics; OLS - Ordinary Least Squares; PSNV - Political Stability and Absence of Violence/Terrorism; RE - Random Effects; RL - Rule of Law; RQ - Regulatory Quality; VAA - Voice and Accountability.

Read More:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.