Vietnamese (VN)English (UK)

Kinh tế theo quy mô và hiệu quả chi phí đầu vào của ngân hàng thương mại ở Việt Nam, 2006-2014

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Dang Tri Dung (VNP 20)

Academic Supervisor: Dr. Vo Hong Duc

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu này được tiến hành để xác định và định lượng mối liên hệ giữa hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam và tính kinh tế của quy mô và khả năng thay thế đầu vào trong hoạt động quản trị. Dữ liệu trong bài thu thập 32 ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong giai đoạn 2006 đến 2014. Bài nghiên cứu sử dụng phần mềm Stata nhằm ước lượng hồi quy không liên quan (Iterate Semmingly Unrelated Regression – ITSUR). Kết quả phân tích chứng minh được rằng quy mô quản trị của ngân hàng thương mại ở Việt Nam có ảnh hưởng đến lợi tức tăng dần theo quy mô.

Từ khóa: Kinh tế theo quy mô; Vốn tài chính; Nhân lực; Tài sản cố định; Sự co giãn; Ngân hàng thương mại; Việt Nam.

Từ viết tắt: IPO-Initial Public Offering; NPLs-Nonperforming loans; ROA- Return On Total Assets; Agribank- Bank For Agriculture And Rural Development; Vietinbank- Bank For Industry And Trade; BIDV- Bank For Investment And Development; VCB- Bank For Foreign Trade of Vietnam; OLS-Ordinary Least Squares; FGLS-Feasible Generalized Least Squares.

Tham khảo thêm:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.