Vietnamese (VN)English (UK)

Phân tích hiệu quả kinh tế của các ngân hàng Việt Nam

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Nguyen Thi Phuong Thao (VNP 19)

Academic Supervisor: Dr. Truong Dang Thuy

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu này ước lượng hiệu quả kinh tế của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của các ngân hàng đó. Mô hình biên ngẫu nhiên (Stochastic Frontier) áp dụng cho phương trình lợi nhuận. Mô hình bao gồm các nội tác nhân (gồm giá vốn, giá vốn vật chất, giá nhân lực, định giá khoản vay và định giá các tài sản sinh lợi khác) và các yếu tố vĩ mô (tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát, và các biến môi trường vĩ mô khác). Kết quả thực nghiệm cho thấy hiệu quả của các ngân hàng thương mại Việt Nam dường như dao động mạnh trong giai đoạn 2008-2013. Trong điều kiện hiệu quả của các nhóm ngân hàng thương mại khác nhau, hiệu quả lợi nhuận của các ngân hàng thương mại thuộc sở hữu Nhà nước và ngân hàng tư nhân có chiều hướng khác nhau. Đặc biệt, các ngân hàng thương mại thuộc sở hữu Nhà nước dường như có điểm số hiệu quả lợi nhuận cao hơn hẳn các ngân hàng tư nhân.

Từ khóa: Hiệu quả (efficiency), hiệu quả kinh tế (economic efficiency), hiệu quả ngân hàng (banking efficiency).

Từ viết tắt: SFA - Stochastic Frontier Analysis, DEA - Development Envelopment Analysis, PE - Profit efficiency, TE - Technical efficiency, AE – Allocative efficiency, EE – Economic efficiency, SOBs - State-owned commercial banks, PCBs - Private commercial banks, PBT - Profit before tax, X1 – Labor, X2 – Capital, X3 – Fund, W1 – Price of labor, W2 – Price of capital, W3 – Price of fund, Y1 – Loan, Y2 – Other earning asset, P1 – Price of loan, P2 – Price of other earning asset, CRER – Credit risk, LIQD – Liquidity, CON – Concentration, DEV – Banking development, INF – Inflation rate, GDP – Economic growth, SIZ – Bank size.

Read More:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.