Vietnamese (VN)English (UK)

Mối quan hệ giữa hạn chế tài chính và năng suất nhân tố tổng thể ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Ho Bao Tran (VNP 19)

Academic Supervisor: Prof.Dr. Nguyen Trong Hoai

 

TÓM TẮT

Trở ngại tài chính là vấn đề phổ biến mà các công ty ở các nước đang phát triển phải đối mặt bởi sự khan hiếm nguồn vốn và thể chế tài chính chưa hoàn thiện. Sử dụng bộ dữ liệu bảng khai thác từ nguồn SMEs Survey từ năm 2004 đến 2010, bài luận đã phân tích mối quan hệ giữa trở ngại tài chính và năng suất nhân tố tổng thể (Total Factor Productivity – TFP) của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại Việt Nam. Kết quả cho thấy có mối quan hệ giữa trở ngại tài chính và năng suất doanh nghiệp. Thứ nhất, đòn bẩy có tác động tích cực đến năng suất doanh nghiệp. Thứ hai, tỷ lệ thanh khoản không có ảnh hưởng đáng kể đến năng suất doanh nghiệp tại Việt Nam. Thứ ba, các doanh nghiệp thâm niên và quy mô lớn đã và đang duy trì năng suất cao. Cuối cùng, các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động xuất khẩu sẽ đạt năng suất cao hơn so với các doanh nghiệp khác.

 

Từ khóa: Năng suất nhân tố tổng thể, hạn chế tài chính, đòn bẩy, thanh khoản.

Từ viết tắt: CIEM - Central Institute for economic management; GSO - General Statistic Office of Vietnam; SMEs - Small and medium enterprises; TFP - Total factor productivity; UK - The United Kingdom

 

Read More:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.